Tại sao lại cần đánh giá sơ bộ tác động môi trường?

Theo Dịch vụ tài nguyên môi trường Hải Dương tìm hiểu thì lý do là:

Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21-5-2021 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 21-5-2021. Quy định về việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường như sau:

– Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan;

– Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án;

– Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đầu tư theo các phương án về địa điểm (nếu có);

– Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường;

– Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Do vậy, việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường là cần thiết để bảo vệ môi trường và quyền lợi của doanh nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết cần tìm hiểu và được tư vấn chi tiết, xin vui lòng Liên hệ:

Công ty TNHH MTV dịch vụ tài nguyên môi trường Hải Dương

Số 42 Duy Tân, Bình Hàn, tp Hải Dương, Hải Dương