Các dịch vụ chính

Thẩm định giá tài sản

Việc thẩm định giá trị tài sản nhằm phục vụ các mục đích: 1. Làm...

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá Bất động sản nhằm mục đích – Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn...

Thẩm định giá hàng hóa

MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ – Mua sắm mới, thanh lý – Cổ phần hóa –...

Quan trắc khí thải tự động

Quan trắc khí thải tự động Khí thải công nghiệp là một trong những nguồn...

Quan trắc nước mặt tự động

Quan trắc nước mặt tự động – CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN...

Quan trắc nước thải tự động liên tục

Quan trắc nước thải tự động – Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương...