Các bước lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là báo cáo ĐTM (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Mục lục

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014.

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.

2. ĐỐI TƯỢNG LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Áp dụng với tất cả các đối tượng có sản xuất sản phẩm, qui mô dự án được qui định tại phụ lục II và phụ lục III, nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015.

Các đối tượng cần lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường khi:

– Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định đánh giá tác động môi trường.

– Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

– Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

– Theo đề nghị của chủ dự án.

3. HỒ SƠ CẦN THIẾT

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Thỏa thuận địa điểm xây dựng .

– Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

– Sơ đồ vị trí dự án

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

– Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

4. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

5. CƠ QUAN TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH

– Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Ban Quản Lý KKT và KCN (đối với dự án nằm trong Khu công nghiệp và thuộc phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP).

– Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với dự án có công suất lớn thuộc phụ lục III của Nghị định 18/2015/NĐ-CP).

6. XỬ PHẠT VI PHẠM

– Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

– Quy định xử phạt chi tiết tại điều 12, Nghị định 179/2013/NĐ-CP_ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường