Tư vấn lập đề cương và hồ sơ thầu dự án Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là một phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước và địa phương. Các dự án CNTT đã và mang đến cho các địa phương, cơ quan những tính năng hữu ích.

Công ty TNHH MTV dịch vụ Tài Nguyên Môi trường Hải Dương (TNMTHD) là đơn vị có nhiều kinh nghiệm tư vấn dự án và tư vấn đấu thầu, trong đó lĩnh vực dự án Công nghệ thông tin (CNTT) của chúng tôi có nhiều chuyên gia tham gia tư vấn.

Các dịch vụ chính cung cấp:

  1. Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết dự án CNTT
  2. Tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết dự án CNTT
  3. Tư vấn quy trình thẩm định đề cương và dự toán chi tiết dự án CNTT
  4. Tư vấn quy trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án CNTT
  5. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu dự án CNTT
  6. Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu dự án CNTT