Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương hướng dẫn bạn Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường:

Căn cứ pháp lý:

– Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng:

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

–  Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Các mẫu đơn

– Phụ lục 5.4: Mẫu trang bìa của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường

– Phụ lục 5.5: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc (Khi hồ sơ hợp lệ)

Qui trình:

Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương tiếp nhận yêu cầu của Quý khách, ký hợp đồng;

Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương soạn thảo các văn bản theo quy định của pháp luật và gửi quí khách ký;

Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương nộp đơn và theo dõi quá trình xử lý của Sở Tài nguyên Môi trường;

Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hải Dương nhận kết quả và trả kết quả cho quý khách, kết thúc hợp đồng.

 

Bạn cần hỗ trợ Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, hãy liên hệ với chúng tôi!