Tại sao lại cần đánh giá sơ bộ tác động môi trường?