Quan trắc nước mặt tự động

  • Dịch vụ tư vấn quan trắc nước mặt
  • Cung cấp giải pháp quan trắc
  • Cung cấp thiết bị quan trắc
  • Hỗ trợ kỹ thuật

Quan trắc nước mặt tự động – CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HẢI DƯƠNG sẽ nêu ra thực trạng nước mặt hiện có:

Nước ta có mạng lưới sông ngòi, ao, hồ dày đặc với 2360 con sông có chiều dài hơn 10km, tổng chiều dài hơn 41.900km; hơn 3500 hồ,… Tuy nhiên hiện nay, nguồn nước mặt đã và đang bị suy giảm về chất lượng và số lượng nghiêm trọng do tiếp cận tải trọng lớn các chất thải ô nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau. Thực trạng này gây tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái các dòng sông, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Quan trắc nước mặt tự động – Nguyên nhân ô nhiễm:

Ô nhiễm nguồn nước xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có 4 nguồn thải chính gồm: nước thải công nghiệp, nước thải nông nghiệp, nước thải sinh hoạt và nước thải y tế.

Mức độ gia tăng các nguồn thải hiện nay ngày càng lớn, tập trung tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Sự mở rộng quy mô sản xuất cũng như phạm vi hoạt động của các ngành công nghiệp kéo theo nhu cầu sử dụng nước tăng cao, lượng nước thải lớn nhưng mức đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải chưa được chú trọng. Số lượng các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải vẫn đang ở mức trung bình, tuy nhiên hơn 50% trong tổng số vẫn không hoạt động hoặc hoạt động chưa thực sự hiệu quả.

Quan trắc nước mặt tự động – Giải pháp:

Trước hiện trạng chất lượng môi trường nước như hiện nay, công tác quản lý chất lượng nước ở nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Để từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước cũng như khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HẢI DƯƠNG xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng Giải pháp quan trắc nước mặt tự động.

Hiện nay, hầu hết các thông số đánh giá chất lượng nước đều có thể quan trắc Online, gồm có:

 

1. Nhiệt độ
2. pH
3.  DO
4. EC
5. TDS
6. ORP
7. Độ đục
8. Độ muối
9. Độ màu
10. Độ kiềm
11. Độ cứng tổng số
12. TSS
13. BOD5
14. COD
15. TOC
16. NH4+
17. NO2-
18. NO3-
19. SO42-
20. PO43-
21. CN-
22. Cl-
23. F-
24. S2-
25. Tổng N
26. Tổng P
27. Na
28. K
29. Ca
30. Mg
31. Fe
32. Mn
33. Cu
34. Zn
35. Ni
36. Pb
37. Cd
38. As
39. Hg
40. Tổng crôm (Cr)
41. Cr (VI)
42. Coliform